slide banner
slide banner
slide banner
slide banner
slide banner

Đơn đăng kí dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT

 

 

    Ảnh 4 x 6

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI

CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT

 

Kính gửi: Trung tâmNgoại ngữ - Tin học HDIU

 

          Căn cứ Quy định về tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT ban hành theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

Tên tôi là:.......................................................Dân tộc: ………………….   
Ngày sinh:.......................................................Nơi sinh:.............................        
Số CMTND (hoặc giấy tờ khác theo quy định):.............................                               
Ngày cấp..........................................................Nơi cấp:...............................      
Địa chỉ liên hệ:.............................................................................................       
Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………………..            
Tôi đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT:

- Tên chứng chỉ: Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

- Yêu cầu khác (nếu có):..............................................................................

Tại Hội đồng thi: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HDIU.

Tôi cam kết thực hiện đúng các quy định về tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT.

......................., ngày ........tháng ....... năm ..........

Người đăng ký dự thi

(Ký, ghi rõ họ tên)

 


 

Ghi chú: Thí sinh nộp 02 ảnh 3x4 và 01 bản photo CMTND kèm theo đơn đăng ký dự thi này./.

Tải đơn đăng kí tại đây !

Đăng ký tuyển sinh