slide banner
slide banner
slide banner
slide banner
slide banner

Thông báo tuyển sinh Đại học Văn Bằng 2 Ngành Kiến Trúc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ

Mã Trường: DDD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                       Hà Nội, ngày …. tháng … năm 2017

                                                                                                          THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC HỆ VĂN BẰNG 2 KIẾN TRÚC NĂM 2017

- Căn cứ quy chế tuyển sinh đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào Tạo; và của Trường

             Đại Học Đông Đô;

          - Căn cứ kế hoạch đào tạo của trường Đại Học Đông Đô

     Trường Đại học Đông Đô thông báo tuyển sinh Đại học hệ văn bằng 2 Kiến trúc như sau:

1.         Điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển:

Thí sinh đã tốt nghiệp Đại học

2.         Phương thức tuyển sinh:

-         Áp dụng theo Phương thức tuyển sinh riêng, triển khai theo “Đề án tuyển sinh Đại học năm 2017” của Trường Đại học Đông Đô.

-   Xét tuyển theo kết quả học tập tại trường đã được cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ  nhất

3. Ngành đào tạo: Kiến trúc - Mã ngành: 52580102

           4.  Hồ sơ xét tuyển gồm:    

                        - Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp và Bảng điểm đại học thứ nhất;

                        - Đơn đăng ký xét tuyển học văn bằng thứ hai;

                        - 02 ảnh màu (cỡ 3x4), phía sau ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh;

                        - 01 phong bì dán tem, ghi địa chỉ liên lạc của thí sinh.

5.     Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

- Đợt 1: Từ ngày 01/04/2017 đến ngày 30/07/2017

- Đợt 2: Từ ngày 10/08/2017đến ngày 30/12/2017

          - Địa điểm nhận hồ sơ :  Phòng Tuyển Sinh - Trường Đại Học Đông Đô

  P505, Tầng 5, tòa nhà Viện Âm Nhạc, đường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

           Ad: 024.3932.1246 - Hotline: 0983.282.282 - 0911.178.222

  - Website: www.daihocdongdo.edu.vn - www.hdiu.edu.vn  * Facebook.com/daihocdongdo

 

 

  Nơi nhận:

- Các Khoa, Phòng, Ban, TT (thực hiện),

- Các Cơ quan truyền thông; trường THPT, Trung cấp, Cao đẳng; TTGDTX; UBND các cấp; Tổ chức, cá nhân (phối hợp),

- Lưu VT, ĐT&QLSV

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                         

                                  (Đã ký)    

  

Trần Kim Oanh

 

 

                               

Đăng ký tuyển sinh