slide banner
slide banner
slide banner
slide banner
slide banner

Thông báo tuyển sinh Đại học Văn bằng 2 ngành Luật Kinh Tế

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ

Mã Trường: DDD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                       Hà Nội, ngày …. tháng … năm 2017

                                                    THÔNG BÁO TUYỂN SINH

                                  ĐẠI HỌC HỆ VĂN BẰNG 2 LUẬT KINH TẾ NĂM 2017

             - Căn cứ quy chế tuyển sinh đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào Tạo; và của Trường

               Đại Học Đông Đô;

            - Căn cứ kế hoạch đào tạo của trường Đại Học Đông Đô

             Trường Đại học Đông Đô thông báo tuyển sinh Đại học hệ văn bằng 2 Luật kinh tế

             như sau:

1.  Điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển:

Thí sinh đã tốt nghiệp Đại học

2.   Phương thức tuyển sinh:

-   Áp dụng theo Phương thức tuyển sinh riêng, triển khai theo “Đề án tuyển sinh Đại học năm 2017” của Trường Đại học Đông Đô.

-   Xét tuyển theo kết quả học tập tại trường đã được cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ  nhất.

3. Ngành đào tạo: Luật kinh tế - Mã ngành: 52380107

           4.  Hồ sơ xét tuyển gồm:    

                - Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp và Bảng điểm đại học thứ nhất;

                - Đơn đăng ký xét tuyển học văn bằng thứ hai;

                - 02 ảnh màu (cỡ 3x4), phía sau ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh;

                - 01 phong bì dán tem, ghi địa chỉ liên lạc của thí sinh.

5.   Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

- Đợt 1: Từ ngày 01/04/2017 đến ngày 30/07/2017

- Đợt 2: Từ ngày 10/08/2017 đến ngày 30/12/2017

  - Địa điểm nhận hồ sơ :    Phòng Tuyển Sinh - Trường Đại Học Đông Đô

  P505, Tầng 5, tòa nhà Viện Âm Nhạc, đường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

           Ad: 024.3932.1246 - Hotline: 0983.282.282 - 0911.178.222

  - Website: www.daihocdongdo.edu.vn - www.hdiu.edu.vn  * Facebook.com/daihocdongdo

 

 

  Nơi nhận:

- Các Khoa, Phòng, Ban, TT (thực hiện),

- Các Cơ quan truyền thông; trường THPT, Trung cấp, Cao đẳng; TTGDTX; UBND các cấp; Tổ chức, cá nhân (phối hợp),

- Lưu VT, ĐT&QLSV

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

          

                                 (Đã ký)

           

                          Trần Kim Oanh


    

Đăng ký tuyển sinh