Tiếp sức mùa thi

Những ngành trọng điểm cần nhân lực

Những ngành trọng điểm cần nhân lực

12/09/2018 09:00 AM
Trong Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, Chính phủ đã xác định 3 nhóm ngành công nghiệp lựa chọn ưu tiên phát triển, gồm: Công nghiệp chế biến chế tạo, điện tử và viễn thông, năng lượng mới và năng lượng tái tạo.

Đăng ký tuyển sinh