[Mới nhất] - Đề thi THPT Quốc gia 2019 môn Ngoại ngữ và gợi ý giải đề

Ngày đăng: 26/06/2019 Lượt xem: 221

Chiều nay, thí sinh vừa hoàn thành bài thi môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019. Dưới đây là đáp án thi môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019:

Đáp án đề thi môn Anh THPTQG 2019 - Tất cả các mã đề

401, 402, 403, 404, 405, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424

Mã đề: 401

1.B

2.A

3.A

4.D

5.B

6.D

7.A

8.D

9.D

10.D

11.A

12.D

13.B

14.D

15.B

16.B

17.C

18.C

19.D

20.A

21.A

22.B

23.D

24.C

25.B

26.D

27.D

28.A

29.A

30.B

31.A

32.C

33.C

34.B

35.D

36.A

37.D

38.D

39.A

40.D

41.D

42.B

43.B

44.D

45.A

46.A

47.B

48.B

49.A

50.B

Mã đề: 402

1.A

2.C

3.A

4.B

5.B

6.B

7.C

8.D

9.B

10.B

11.A

12.B

13.C

14.B

15.B

16.C

17.D

18.B

19.A

20.D

21.B

22.A

23.A

24.B

25.D

26.B

27.A

28.C

29.C

30.A

31.C

32.D

33.A

34.C

35.C

36.B

37.A

38.D

39.C

40.D

41.D

42.D

43.B

44.A

45.D

46.C

47.D

48.D

49.C

50.C

Mã đề: 403

1.C

2.A

3.A

4.B

5.D

6.C

7.B

8.A

9.C

10.A

11.A

12.B

13.D

14.B

15.D

16.D

17.B

18.C

19.D

20.A

21.B

22.A

23.A

24.C

25.B

26.D

27.B

28.B

29.B

30.D

31.B

32.A

33.A

34.B

35.C

36.B

37.B

38.A

39.D

40.C

41.C

42.C

43.A

44.A

45.D

46.D

47.C

48.D

49.A

50.C

Mã đề: 404

1.B

2.D

3.B

4.C

5.D

6.C

7.C

8.A

9.D

10.D

11.D

12.C

13.D

14.A

15.A

16.C

17.C

18.A

19.B

20.D

21.A

22.D

23.C

24.B

25.B

26.A

27.A

28.B

29.B

30.C

31.C

32.C

33.A

34.A

35.B

36.C

37.A

38.B

39.D

40.B

41.B

42.A

43.B

44.D

45.B

46.B

47.A

48.C

49.A

50.B

Mã đề: 405

1.B

2.A

3.B

4.B

5.C

6.A

7.C

8.A

9.D

10.A

11.C

12.C

13.A

14.A

15.B

16.D

17.D

18.C

19.D

20.B

21.C

22.D

23.A

24.C

25.B

26.D

27.C

28.C

29.B

30.A

31.A

32.D

33.D

34.B

35.C

36.C

37.A

38.A

39.A

40.D

41.A

42.D

43.A

44.C

45.D

46.B

47.A

48.D

49.D

50.C

Mã đề: 406

1.C

2.D

3.D

4.A

5.A

6.D

7.D

8.D

9.C

10.B

11.A

12.B

13.C

14.B

15.B

16.D

17.A

18.D

19.D

20.C

21.D

22.A

23.A

24.D

25.C

26.D

27.C

28.D

29.A

30.C

31.D

32.A

33.C

34.A

35.C

36.A

37.D

38.D

39.C

40.A

41.C

42.B

43.B

44.A

45.B

46.A

47.C

48.C

49.A

50.A

Mã đề: 407

1.D

2.C

3.A

4.D

5.A

6.C

7.A

8.B

9.C

10.B

11.D

12.B

13.D

14.B

15.D

16.B

17.B

18.C

19.B

20.B

21.A

22.C

23.A

24.D

25.B

26.A

27.A

28.A

29.D

30.C

31.B

32.B

33.D

34.C

35.D

36.B

37.A

38.B

39.C

40.C

41.A

42.A

43.D

44.A

45.D

46.D

47.C

48.B

49.A

50.B

Mã đề: 408

1.D

2.D

3.D

4.A

5.D

6.C

7.D

8.B

9.C

10.B

11.A

12.A

13.B

14.C

15.C

16.B

17.A

18.B

19.C

20.A

21.A

22.C

23.B

24.B

25.B

26.A

27.C

28.A

29.C

30.C

31.B

32.C

33.C

34.C

35.B

36.B

37.C

38.A

39.B

40.A

41.A

42.C

43.B

44.B

45.A

46.C

47.A

48.A

49.A

50.C

Mã đề: 409

1.D

2.C

3.B

4.C

5.B

6.C

7.D

8.C

9.D

10.D

11.A

12.D

13.B

14.C

15.A

16.C

17.B

18.A

19.D

20.C

21.B

22.B

23.A

24.B

25.B

26.A

27.B

28.A

29.C

30.C

31.D

32.C

33.D

34.D

35.A

36.C

37.D

38.B

39.A

40.D

41.D

42.B

43.D

44.C

45.A

46.B

47.B

48.A

49.A

50.C

Mã đề: 410

1.A

2.D

3.A

4.B

5.C

6.C

7.B

8.A

9.C

10.B

11.D

12.C

13.D

14.B

15.D

16.A

17.B

18.D

19.D

20.B

21.B

22.B

23.D

24.D

25.A

26.D

27.A

28.D

29.A

30.C

31.C

32.C

33.A

34.A

35.D

36.C

37.C

38.A

39.A

40.D

41.C

42.D

43.C

44.C

45.A

46.A

47.C

48.D

49.A

50.D

Mã đề: 411

1.B

2.A

3.B

4.B

5.D

6.C

7.C

8.A

9.C

10.D

11.A

12.D

13.D

14.D

15.B

16.D

17.A

18.B

19.B

20.C

21.B

22.A

23.A

24.C

25.B

26.B

27.A

28.B

29.D

30.D

31.D

32.B

33.D

34.C

35.B

36.C

37.C

38.A

39.B

40.A

41.C

42.A

43.B

44.C

45.A

46.C

47.D

48.A

49.A

50.D

Mã đề: 412

1.B

2.A

3.C

4.B

5.C

6.D

7.C

8.B

9.B

10.B

11.D

12.C

13.A

14.B

15.C

16.C

17.D

18.C

19.D

20.B

21.D

22.A

23.A

24.D

25.B

26.D

27.A

28.B

29.B

30.C

31.A

32.A

33.A

34.D

35.C

36.A

37.A

38.A

39.D

40.C

41.A

42.D

43.D

44.A

45.A

46.D

47.A

48.C

49.C

50.A

Mã đề: 413

1.D

2.B

3.C

4.D

5.B

6.C

7.B

8.A

9.D

10.B

11.A

12.C

13.A

14.B

15.A

16.B

17.B

18.D

19.A

20.B

21.A

22.C

23.C

24.A

25.A

26.A

27.D

28.C

29.A

30.A

31.D

32.C

33.B

34.C

35.C

36.B

37.C

38.D

39.B

40.D

41.C

42.D

43.D

44.B

45.D

46.A

47.D

48.B

49.D

50.D

Mã đề: 414

1.C

2.C

3.B

4.A

5.C

6.A

7.D

8.A

9.B

10.C

11.B

12.C

13.C

14.A

15.A

16.D

17.C

18.D

19.C

20.A

21.D

22.C

23.D

24.D

25.A

26.C

27.C

28.A

29.A

30.A

31.D

32.D

33.C

34.A

35.A

36.C

37.A

38.A

39.D

40.D

41.C

42.A

43.D

44.C

45.B

46.A

47.B

48.C

49.D

50.D

Mã đề: 415

1.A

2.D

3.C

4.A

5.B

6.D

7.D

8.B

9.C

10.C

11.C

12.C

13.A

14.C

15.B

16.B

17.D

18.B

19.C

20.A

21.B

22.B

23.C

24.A

25.C

26.A

27.D

28.A

29.B

30.C

31.A

32.C

33.D

34.A

35.D

36.B

37.D

38.D

39.D

40.C

41.D

42.B

43.A

44.D

45.D

46.B

47.B

48.A

49.C

50.C

Mã đề: 416

1.A

2.A

3.B

4.C

5.A

6.D

7.D

8.B

9.B

10.B

11.C

12.C

13.C

14.A

15.A

16.C

17.D

18.D

19.B

20.A

21.A

22.B

23.B

24.B

25.C

26.A

27.C

28.D

29.B

30.D

31.D

32.B

33.B

34.C

35.B

36.A

37.C

38.A

39.C

40.B

41.B

42.D

43.D

44.D

45.A

46.D

47.D

48.C

49.C

50.A

Mã đề: 417

1.C

2.D

3.C

4.A

5.B

6.B

7.D

8.A

9.A

10.D

11.C

12.A

13.A

14.D

15.D

16.A

17.C

18.A

19.C

20.D

21.B

22.C

23.D

24.A

25.C

26.D

27.B

28.A

29.B

30.A

31.D

32.C

33.B

34.B

35.C

36.B

37.D

38.C

39.D

40.D

41.D

42.B

43.D

44.B

45.C

46.D

47.D

48.B

49.D

50.B

Mã đề: 418

1.C

2.C

3.B

4.B

5.D

6.C

7.C

8.D

9.B

10.C

11.D

12.B

13.C

14.D

15.D

16.A

17.C

18.B

19.B

20.B

21.D

22.D

23.A

24.D

25.A

26.A

27.B

28.C

29.B

30.C

31.D

32.C

33.B

34.C

35.B

36.B

37.A

38.A

39.C

40.B

41.C

42.B

43.A

44.C

45.D

46.C

47.A

48.C

49.A

50.A

Mã đề: 419

1.B

2.A

3.C

4.B

5.B

6.C

7.D

8.B

9.A

10.D

11.B

12.C

13.C

14.B

15.D

16.B

17.D

18.A

19.C

20.D

21.D

22.B

23.D

24.A

25.A

26.C

27.B

28.A

29.D

30.B

31.B

32.D

33.B

34.B

35.B

36.A

37.C

38.A

39.D

40.C

41.A

42.C

43.C

44.D

45.A

46.C

47.D

48.D

49.B

50.A

Mã đề: 420

1.D

2.C

3.C

4.D

5.B

6.C

7.A

8.B

9.B

10.C

11.C

12.D

13.B

14.B

15.A

16.D

17.B

18.D

19.D

20.B

21.A

22.D

23.A

24.D

25.C

26.B

27.C

28.A

29.B

30.B

31.A

32.C

33.C

34.A

35.A

36.D

37.B

38.D

39.C

40.C

41.B

42.A

43.D

44.D

45.C

46.C

47.A

48.A

49.D

50.B

Mã đề: 421

1.D

2.C

3.C

4.B

5.A

6.D

7.D

8.A

9.A

10.D

11.B

12.A

13.B

14.C

15.D

16.C

17.B

18.B

19.D

20.B

21.C

22.D

23.B

24.B

25.C

26.D

27.C

28.C

29.C

30.D

31.B

32.D

33.B

34.D

35.D

36.D

37.C

38.D

39.B

40.C

41.D

42.C

43.B

44.C

45.C

46.B

47.B

48.A

49.D

50.B

Mã đề: 422

1.B

2.B

3.D

4.B

5.D

6.D

7.B

8.A

9.D

10.A

11.A

12.C

13.A

14.B

15.A

16.A

17.A

18.D

19.C

20.A

21.C

22.B

23.D

24.A

25.C

26.A

27.C

28.C

29.B

30.A

31.B

32.C

33.C

34.A

35.B

36.C

37.B

38.A

39.B

40.A

41.C

42.D

43.C

44.C

45.C

46.A

47.B

48.B

49.C

50.C

Mã đề: 423

1.C

2.C

3.A

4.A

5.B

6.C

7.C

8.C

9.B

10.A

11.C

12.A

13.B

14.D

15.A

16.D

17.C

18.A

19.A

20.D

21.C

22.B

23.C

24.D

25.B

26.A

27.A

28.D

29.D

30.A

31.D

32.D

33.C

34.D

35.B

36.D

37.A

38.C

39.B

40.C

41.C

42.B

43.C

44.D

45.A

46.C

47.A

48.B

49.A

50.B

Mã đề: 424

1.B

2.D

3.A

4.D

5.D

6.C

7.D

8.D

9.A

10.C

11.A

12.B

13.D

14.D

15.B

16.B

17.A

18.A

19.A

20.D

21.B

22.A

23.D

24.D

25.A

26.D

27.C

28.A

29.C

30.C

31.D

32.B

33.B

34.C

35.B

36.C

37.B

38.D

39.C

40.C

41.B

42.B

43.A

44.A

45.C

46.B

47.A

48.A

49.B

50.C

Trường Đại học Đông Đô tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 với 23 ngành học


Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh qua đường bưu điện theo địa chỉ:


Phòng tuyển sinh - Trường Đại học Đông Đô

P505, Tầng 5, Tòa nhà Viện Âm nhạc, đường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Website : http://daihocdongdo.edu.vnhttp://www.hdiu.edu.vn

Fanpage : https://www.facebook.com/tuyensinhdongdo12/

                 https://www.facebook.com/DaihocDongDo/

Hotline tuyển sinh: 0983 282 282 - 0336 282 282 - 0243 932 1246

Link đăng ký trực tuyến: Tại đây

Thông tin ngành đào tạo và tổ hợp môn xét tuyển: Tại đây


Đăng ký tuyển sinh