[Mới nhất] - Đề thi THPT Quốc gia 2019 môn Sinh học và gợi ý giải đề

Ngày đăng: 26/06/2019 Lượt xem: 196

Dưới đây là đáp án cho đề thi môn Sinh THPT quốc gia 2019.

Sáng nay 26/6, thí sinh sẽ tiếp tục dự thi kỳ thi THPT Quốc gia 2019 môn Sinh học bằng hình thức trắc nghiệm 40 câu trong thời gian 50 phút, đây cũng là môn cuối của bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên.

Đáp án đề thi môn Sinh THPT quốc gia 2019:

Mã đề: 201

81. A

82. B

83. A

84. C

85. A

86. A

87. D

88. D

89. D

90. B

91. C

92. D

93. C

94. B

95. A

96. C

97. B

98. B

99. D

100. A

101. D

102. B

103. B

104. D

105. D

106. A

107. C

108. D

109. A

110. B

111. C

112. A

113. A

114. C

115. C

116. B

117. A

118. C

119. B

120. B

 Mã đề: 202 - Tuyensinh247.com

81.D

82.A

83.B

84.C

85.A

86.B

87.B

88.B

89.C

90.B

91.C

92.B

93.D

94.A

95.B

96.A

97.A

98.B

99.D

100.C

101.D

102.B

103.C

104.A

105.C

106.A

107.C

108.D

109.C

110.D

111.B

112.A

113.A

114.C

115.D

116.A

117.D

118.C

119.A

120.D

 Mã đề: 203

81.D

82.B

83.A

84.D

85.C

86.D

87.B

88.B

89.B

90.D

91.B

92.C

93.B

94.D

95.A

96.B

97.A

98.C

99.B

100.C

101.C

102.D

103.C

104.A

105.C

106.C

107.B

108.D

109.A

110.B

111.D

112.D

113.C

114.D

115.B

116.C

117.B

118.C

119.B

120.B

 Mã đề: 204

81.B

82.B

83.A

84.D

85.C

86.C

87.C

88.A

89.D

90.A

91.B

92.A

93.C

94.A

95.B

96.D

97.B

98.B

99.A

100.B

101.A

102.A

103.D

104.B

105.C

106.B

107.D

108.C

109.C

110.C

111.D

112.C

113.D

114.C

115.D

116.A

117.D

118.B

119.B

120.D

 Mã đề: 205 

81. D

82. D

83. A

84. B

85. A

86. C

87. C

88. B

89. A

90. C

91. B

92. C

93. D

94. A

95. C

96. D

97. D

98. A

99. A

100. A

101. C

102. A

103. B

104. D

105. C

106. C

107. A

108. C

109. C

110. D

111. D

112. C

113. A

114. D

115. C

116. D

117. C

118. A

119. A

120. A

 Mã đề: 206

81.D

82.C

83.C

84.D

85.B

86.D

87.D

88.D

89.D

90.A

91.C

92.D

93.C

94.A

95.B

96.A

97.B

98.C

99.D

100C

101.A

102.A

103.D

104.C

105.D

106.B

107.B

108.B

109.A

110.A

111.A

112.B

113.C

114.B

115.A

116.A

117.A

118.B

119.A

120.C

 Mã đề: 207 

81.A

82.B

83.C

84.C

85.A

86.D

87.A

88.A

89.A

90.D

91.A

92.B

93.B

94.D

95.B

96.D

97.D

98.D

99.C

100C

101.A

102.C

103.A

104.D

105.A

106.C

107.C

108.A

109.D

110.C

111.A

112.A

113.C

114.D

115.A

116.A

117.D

118.D

119.A

120.C

 Mã đề: 208

81.D

82.D

83.B

84.B

85.C

86.C

87.B

88.B

89.D

90.B

91.B

92.A

93.B

94.C

95.C

96.C

97.A

98.D

99.C

100A

101A.

102.A

103.C

104.C

105.D

106.C

107.C

108.D

109.D

110.A

111.C

112.A

113.D

114.C

115.B

116.A

117.A

118.A

119.B

120.D

 Mã đề: 209

81.B

82.C

83.C

84.D

85.A

86.A

87.D

88.B

89.B

90.A

91.A

92.C

93.D

94.A

95.B

96.D

97.C

98.B

99.D

100B

101.C

102.D

103.D

104.A

105.A

106.A

107.D

108.D

109.B

110.C

111.A

112.A

113.C

114.D

115.D

116.C

117.D

118.C

119.C

120.B

 Mã đề: 210

81.D

82.C

83.B

84.A

85.D

86.C

87.A

88.D

89.D

90.C

91.A

92.A

93.C

94.C

95.B

96.C

97.C

98.C

99.A

100B

101.A

102.B

103.D

104.B

105.B

106.B

107.D

108.A

109.D

110.A

111.A

112.B

113.A

114.D

115.B

116.D

117.A

118.B

119.B

120.A

 Mã đề: 211

81. D

82. A

83. B

84. A

85. B

86. C

87. A

88. B

89. A

90. C

91. A

92. B

93. B

94. D

95. B

96. B

97. A

98. A

99. B

100. C

101. D

102. A

103. A

104. C

105. C

106. D

107. B

108. D

109. D

110. C

111. C

112. A

113. B

114. D

115. C

116. B

117. C

118. A

119. A

120. D

 Mã đề: 212

81.B

82.A

83.C

84.A

85.B

86.B

87.C

88.B

89.B

90.C

91.A

92.A

93.D

94.C

95.D

96.B

97.A

98.A

99.D

100.C

101.D

102.B

103.B

104.C

105.D

106.A

107.C

108.A

109.D

110.A

111.C

112.D

113.A

114.C

115.A

116.D

117.B

118.D

119.C

120.C

 Mã đề: 213

81.C

82.A

83.B

84.D

85.B

86.B

87.B

88.A

89.A

90.C

91.A

92.B

93.C

94.D

95.B

96.B

97.C

98.D

99.C

100.C

101.D

102.A

103.B

104.B

105.A

106.C

107.D

108.A

109.A

110.A

111.D

112.C

113.A

114.C

115.B

116.C

117.C

118.C

119.A

120.D

 Mã đề: 214

81.C

82.D

83.B

84.C

85.A

86.B

87.A

88.A

89.B

90.C

91.C

92.D

93.D

94.A

95.B

96.A

97.B

98.B

99.A

100D

101.D

102.A

103.B

104.D

105.A

106.B

107.A

108.A

109.D

110.B

111.B

112.A

113.D

114.A

115.D

116.D

117.B

118.A

119.A

120.D

 Mã đề: 215

81.D

82.C

83.B

84.B

85.D

86.B

87.A

88.A

89.C

90.A

91.C

92.B

93.A

94.D

95.C

96.B

97.D

98.A

99.B

100B

101.A

102.A

103.C

104.C

105.C

106.D

107.C

108.D

109.B

110.D

111.D

112.B

113.D

114.A

115.B

116.C

117.B

118.B

119.D

120.D

 Mã đề: 216

81.B

82.A

83.C

84.D

85.C

86.A

87.D

88.C

89.B

90.B

91.B

92.A

93.C

94.B

95.C

96.A

97.D

98.A

99.B

100D

101.B

102.B

103.A

104.C

105.B

106.B

107.C

108.C

109.C

110.D

111.C

112.C

113.C

114.A

115.B

116.D

117.D

118.D

119.A

120.A

 Mã đề: 217

81.B

82.D

83.C

84.C

85.B

86.D

87.C

88.B

89.B

90.D

91.D

92.A

93.A

94.A

95.B

96.C

97.A

98.B

99.A

100.B

101.D

102.D

103.A

104.C

105.D

106.C

107.B

108.A

109.D

110.C

111.D

112.C

113.C

114.D

115.C

116.B

117.A

118.B

119.B

120.B

 Mã đề: 218

81.B

82.C

83.B

84.A

85.B

86.A

87.C

88.A

89.D

90.D

91.C

92.B

93.B

94.A

95.D

96.B

97.C

98.C

99.A

100B

101.D

102.B

103.C

104.A

105.A

106.C

107.B

108.B

109.D

110.C

111.A

112.B

113.B

114.A

115.C

116.C

117.C

118.B

119.C

120.A

 Mã đề: 219

81.C

82.D

83.A

84.B

85.C

86.A

87.D

88.C

89.D

90.B

91.B

92.A

93.D

94.B

95.D

96.C

97.D

98.B

99.D

100.A

101.D

102.D

103.A

104.C

105.C

106.B

107.A

108.C

109.C

110.A

111.A

112.D

113.C

114.A

115.B

116.C

117.A

118.B

119.B

120.D

 Mã đề: 220

81.B

82.B

83.C

84.C

85.C

86.A

87.A

88.C

89.B

90.D

91.C

92.B

93.B

94.A

95.B

96.D

97.D

98.D

99.A

100B

101.A

102.D

103.B

104.D

105.D

106.A

107.A

108.A

109.B

110.B

111.A

112.D

113.D

114.D

115.B

116.D

117.B

118.A

119.D

120.A

 Mã đề: 221

81.A

82.C

83.C

84.B

85.B

86.A

87.A

88.B

89.D

90.A

91.C

92.C

93.B

94.A

95.C

96.B

97.B

98.C

99.A

100B

101.D

102.A

103.B

104.A

105.C

106.A

107.B

108.D

109.C

110.A

111.D

112.B

113.C

114.A

115.C

116.C

117.D

118.B

119.D

120.D

 Mã đề: 222

81.A

82.A

83.A

84.B

85.C

86.B

87.A

88.C

89.B

90.A

91.B

92.C

93.B

94.B

95.C

96.D

97.A

98.A

99.C

100A

101.C

102.A

103.B

104.D

105.D

106.B

107.D

108.B

109.B

110.C

111.A

112.D

113.A

114.D

115.C

116.A

117.A

118.C

119.D

120.D

 Mã đề: 223

81.C

82.D

83.C

84.D

85.B

86.D

87.B

88.D

89.C

90.D

91.C

92.B

93.C

94.D

95.A

96.A

97.B

98.B

99.A

100C

101.A

102.A

103.C

104.A

105.D

106.A

107.B

108.C

109.D

110.B

111.A

112.C

113.D

114.C

115.A

116.D

117.A

118.A

119.D

120.B

 Mã đề: 224 

81.D

82.C

83.A

84.B

85.B

86.A

87.A

88.C

89.B

90.B

91.D

92.B

93.C

94.D

95.C

96.B

97.B

98.D

99.B

100D

101.D

102.A

103.D

104.D

105.A

106.A

107.B

108.B

109.B

110.C

111.C

112.B

113.D

114.D

115.C

116.D

117.C

118.D

119.D

120.D


Trường Đại học Đông Đô tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 với 23 ngành học


Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh qua đường bưu điện theo địa chỉ:


Phòng tuyển sinh - Trường Đại học Đông Đô

P505, Tầng 5, Tòa nhà Viện Âm nhạc, đường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Website : http://daihocdongdo.edu.vnhttp://www.hdiu.edu.vn

Fanpage : https://www.facebook.com/tuyensinhdongdo12/

                 https://www.facebook.com/DaihocDongDo/

Hotline tuyển sinh: 0983 282 282 - 0336 282 282 - 0243 932 1246

Link đăng ký trực tuyến: Tại đây

Thông tin ngành đào tạo và tổ hợp môn xét tuyển: Tại đây


Đăng ký tuyển sinh