Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học và sau đại học năm 2022

Ngày đăng: 23/02/2022 Lượt xem: 438

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /QĐ-ĐHĐĐ

                   Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2022


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học và sau đại học năm 2022

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ

 

Căn cứ Quyết định số 534/QĐ-TTg ngày 03/10/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Dân lập Đông Đô;

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 17/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đổi Trường Đại học Dân lập Đông Đô sang loại hình trường đại học tư thục;

             Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Đào tạo đại học;

Căn cứ Thông tư số 07/VBHN-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;

            Căn cứ Quyết định số 564/QĐ-ĐHĐĐ ngày 25/6/2021 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định về đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Đông Đô;

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-ĐHĐĐ ngày 06/3/2020 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Đông Đô;

             Theo đề nghị của Trưởng Phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên và Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Hợp tác doanh nghiệp.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1. Thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học và sau đại học năm 2022 của Trường Đại học Đông Đô (có danh sách thành viên Hội đồng kèm theo).

          Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ thực hiện đề án tuyển sinh đại học và sau đại học năm 2022 của Trường Đại học Đông Đô theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

          Điều 3. Các ông/bà Trưởng phòng: Hành chính-Tổng hợp, Đào tạo và Quản lý sinh viên, Tài chính-Kế toán, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Hợp tác doanh nghiệp và các Ông/Bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu: VT.

        HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

          PGS, TS. Lê Ngọc Tòng 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN THƯỜNG TRỰC VÀ THÀNH VIÊN

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC NĂM 2022

 (Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-ĐHĐĐ ngày 16 tháng 02 năm 2021

của Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô)

 

 

Stt

Họ và Tên

Chức vụ, Đơn vị công tác

Chức danh

1

TS. Nguyễn Thái Sơn

Phó Hiệu trưởng, TP. ĐT&QLSV

Chủ tịch

2

ThS. Lê Phương Nam

Phó Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu

PCT thường trực

3

TS. Đoàn Anh Tuấn

Phó Hiệu trưởng, VT. VĐTSĐH

Phó Chủ tịch

4

ThS. Trương Thị Lan

Phó Trưởng phòng ĐT&QLSV

Ủy viên thư ký

5

ThS. Phạm Ngọc Tuấn

Giám đốc Trung tâm TS&HTDN

Ủy viên

6

Bà Nguyễn Thị Lam

Trưởng phòng Tài chính kế toán

Ủy viên

7

Ông Hoàng Đức Hà

Phó Trưởng phòng HC-TH

Ủy viên

8

Trưởng/Phó các Khoa/Ngành được tuyển sinh năm 2022

Ủy viên

 

Danh sách có 07 thành viên thường trực và các thành viên./.

TẢI BẢN SCAN DẤU ĐỎ TẠI ĐÂY