Quyết định về việc thành lập Ban xây dựng đề án tuyển sinh đại học và sau đại học năm 2022

Ngày đăng: 23/02/2022 Lượt xem: 481

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-ĐHĐĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2022


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Xây dựng đề án tuyển sinh đại học và sau đại học năm 2022


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ

Căn cứ Quyết định số 534/QĐ-TTg ngày 03/10/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Dân lập Đông Đô;

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 17/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đổi Trường Đại học Dân lập Đông Đô sang loại hình trường đại học tư thục;

Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Đào tạo đại học;

Căn cứ Thông tư số 07/VBHN-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;

Căn cứ Quyết định số 564/QĐ-ĐHĐĐ ngày 25/6/2021 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định về đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Đông Đô;

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-ĐHĐĐ ngày 06/3/2020 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Đông Đô;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên và Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Hợp tác doanh nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Xây dựng đề án tuyển sinh đại học và sau đại học năm 2022 của Trường Đại học Đông Đô (có danh sách thành viên của Ban kèm theo).

Điều 2. Ban có nhiệm vụ:

1) Xây dựng đề án tuyển sinh đại học và sau đại học năm 2022 của Trường Đại học Đông Đô theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

2) Hoàn thành việc xây dựng đề án trước ngày 19 tháng 3 năm 2022.

Ban tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Các ông/bà Trưởng phòng: Hành chính-Tổng hợp, Đào tạo và Quản lý sinh viên, Tài chính-Kế toán, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Hợp tác doanh nghiệp và các Ông/Bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

PGS, TS. Lê Ngọc Tòng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÀNH VIÊN

BAN XÂY DỰNG ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-ĐHĐĐ ngày 16 tháng 02 năm 2021

của Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô)

Stt

Họ và Tên

Chức vụ, Đơn vị Đơn vị công tác

Chức danh

1

TS. Nguyễn Thái Sơn

PHT, Trưởng phòng ĐT& QLSV

Trưởng ban

2

ThS. Lê Phương Nam

Phó Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu

PTB Thường trực

3

TS. Đoàn Anh Tuấn

PHT, Viện trưởng Viện ĐTSĐH

Phó Trưởng Ban

4

ThS. Phạm Ngọc Tuấn

Giám đốc Trung tâm TS & HTDN

Ủy viên

5

ThS. Trương Thị Lan

Phó Trưởng phòng ĐT& QLSV

Ủy viên thư ký

Danh sách có 05 thành viên./.