ĐĂNG KÝ THÔNG TIN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC

Các thông tin đăng ký dưới đây nhằm đăng ký thông tin để được Đại học Đông Đô tư vấn tuyển sinh
giúp các bạn thí sinh có thêm thông tin về tuyển sinh Đại học hệ chính quy của nhà Trường.
Họ và tên
CMTND/CCCD
Ngày sinh
Giới tính
Hộ khẩu thường trú:
Email
Điện thoại
Năm tốt nghiệp THPT:
Địa chỉ: (Ghi rõ địa chỉ của bạn)
Ngành đăng ký xét tuyển