Quyết định về việc ban hành quy định phân công công việc của các thành viên Ban Giám hiệu

Ngày đăng: 23/02/2022 Lượt xem: 311

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ


Số: /QĐ-ĐHĐĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy định phân công công viêc

của các thành viên Ban Giám hiệu


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ

Căn cứ Quyết định số 534/TTg ngày 03 tháng 10 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Dân lập Đông Đô;

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 17/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đổi Trường Đại học dân lập Đông Đô sang loại hình trường Đại học tư thục;

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-HĐT-ĐHĐĐ ngày 23/02/2020 về việc công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô nhiệm kỳ 2020-2025;

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-HĐT-ĐHĐĐ ngày 06/3/2020 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Đông Đô;

Căn cứ nhu cầu công việc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành quy định phân công công việc đối với các thành viên Ban Giám hiệu Trường Đại học Đông Đô.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 252/QĐ-ĐHĐĐ ngày 08/11/2021.

Điều 3: Ban Giám hiệu, các ông (bà) Trưởng phòng: Hành chính – Tổng hợp, Tài chính – kế toán, các đơn vị trong trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Hội đồng trường (để b/c);

- Như điều 3 (để t/h);

- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG

PGS,TS. Lê Ngọc Tòng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


QUY ĐỊNH

Phân công công việc của các thành viên Ban Giám hiệu

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-ĐHĐĐ ngày tháng năm 2022

của Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô)


I. NGUYÊN TẮC PHÂN CÔNG

- Công việc được phân chia theo mảng, tránh chồng chéo và được thực hiện nhất quán từ Ban giám hiệu cho đến các đơn vị;

- Các đơn vị khi triển khai công việc, xin ý kiến và thực hiện theo chỉ đạo theo đúng sự phân công tại Biên bản này.

II. NỘI DUNG PHÂN CÔNG

1. Hiệu trưởng - PGS, TS. Lê Ngọc Tòng

1.1. Phụ trách điều hành chung toàn bộ hoạt động của nhà trường, chịu trách nhiệm trước Hội đồng trường và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của nhà trường.

1.2. Trực tiếp phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra, thi đua khen thưởng.

1.3. Chỉ đạo quản lý: Công tác Nghiên cứu Khoa học, công tác thực hành, thực tập trong nhà trường và các lĩnh vực chưa được phân công cho các thành viên khác.

1.4. Chỉ đạo thực hiện quy chế trong nhà trường.

1.5. Tiếp nhận, phân công toàn bộ công tác thông tin, văn bản liên quan đến hoạt động của nhà trường. Chủ trì phân công nhiệm vụ từng thành viên trong Ban Giám hiệu đối với từng hoạt động cụ thể.

1.6. Là người phát ngôn chung và ký duyệt các văn bản thông tin cung cấp ra ngoài trường; là người tiếp nhận xử lý thông tin liên quan đến hoạt động của nhà trường với các cơ quan hữu quan.

1.7. Tham gia hoặc làm Chủ tịch của các Hội đồng thuộc nhà trường.

1.8. Chủ tài khoản của nhà trường.

1.9. Quản lý chỉ đạo trực tiếp các đơn vị:

+ Khoa học xã hội;

+ Viện Nghiên cứu, Quản lý Khoa học và Công nghệ.

2. Phó hiệu trưởng - TS. Nguyễn Thái Sơn

2.1. Giúp việc cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật với công việc được Hiệu trưởng ủy quyền khi vắng mặt.

2.2. Phụ trách: Công tác đào tạo; Văn bằng, chứng chỉ; Hội đồng tuyển sinh.

2.3. Chỉ đạo và quản lý trực tiếp các đơn vị:

+ Phòng Đào tạo và quản lý sinh viên;

+ Ban quản lý văn bằng, chứng chỉ.

2.4. Tham gia hoặc làm Chủ tịch các Hội đồng thuộc Nhà trường khi được Hiệu trưởng phân công.

2.5. Lập kế hoạch, chỉ đạo tổ chức và chủ trì các cuộc họp của Ban Giám hiệu liên quan đến phạm vi mình phụ trách và ký văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Ban Giám hiệu.

2.6. Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật, quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.

2.7 Và các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

3. Phó hiệu trưởng - TS. Đoàn Anh Tuấn

3.1. Giúp việc cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trực tiếp trước Hiệu trưởng và trước pháp luật với các công việc được Hiệu trưởng ủy quyền khi vắng mặt.

3.2. Theo dõi, chỉ đạo các hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội của nhà trường.

3.3. Phụ trách trực tiếp chỉ đạo thực hiện các mảng công việc cụ thể liên quan đến:

- Công tác Kế hoạch; Công tác tài chính;

- Công tác hành chính - quản trị, quản lý - khai thác cơ sở vật chất;

- Công nghệ thông tin, chuyển đổi số; truyền thông;

- Đầu tư, hợp tác quốc tế;

- Công tác pháp chế, pháp lý, nội chính, thanh tra giáo dục;

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đơn vị:

+ Các Viện: Đào tạo Sau đại học; DUNI Thành phố Hồ Chí Minh; Khoa học, Xã hội và Đổi mới sáng tạo;

+ Các Trung tâm: Đào tạo từ xa DUNI; Ngoại ngữ, tin học và bồi dưỡng; Hợp tác phát triển; Công nghệ Thông tin và Truyền Thông;

+ Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đông Đô;

+ Các phòng: Tài chính Kế toán; Hành chính - Tổng hợp; Thanh tra - khảo thí và Đảm bảo chất lượng;

+ Các khoa, đơn vị đã và đang thực hiện tự chủ đào tạo.

3.4. Tham gia hoặc làm Chủ tịch các Hội đồng thuộc Nhà trường khi được Hiệu trưởng phân công.

3.5. Lập kế hoạch, chỉ đạo tổ chức và chủ trì các cuộc họp của Ban Giám hiệu liên quan đến phạm vi mình phụ trách và ký văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Ban Giám hiệu;

3.6. Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật, quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.
3.7. Và các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

4. Phó hiệu trưởng – ThS. Lê Phương Nam

4.1. Giúp việc cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật với công việc được Hiệu trưởng ủy quyền khi vắng mặt.

4.2. Phụ trách trực tiếp các công tác: Nhân sự, Công tác tuyển sinh, Công tác kiểm định chất lượng giáo dục;

4.3. Chăm lo, đời sống tinh thần cho sinh viên, hỗ trợ việc làm cho sinh viên.

4.4. Theo dõi, chỉ đạo công tác liên lạc với Cựu sinh viên và theo dõi hoạt động của Cựu sinh viên.

4.5. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đơn vị:

+ Trung tâm tuyển sinh và Hợp tác doanh nghiệp;

+ Trung tâm dạy nghề và ứng dụng chuyển giao công nghệ;

+ Các Khoa, đơn vị chưa tự chủ.

4.6. Tham gia các Hội đồng thuộc Nhà trường khi được Hiệu trưởng phân công.

4.7. Lập kế hoạch, chỉ đạo tổ chức và chủ trì các cuộc họp của Ban Giám hiệu liên quan đến phạm vi mình phụ trách và ký văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Ban Giám hiệu.

4.8. Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật, quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.

4.9. Và các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công./.

HIỆU TRƯỞNG


PGS,TS. Lê Ngọc Tòng